32. ปริมาณน้ำท่าจำแนกตามภูมิภาค

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณน้ำท่าจำแนกตามภูมิภาค”

ปริมาณน้ำท่าในประเทศไทยทั้ง 25 ลุ่มน้ำ ใน พ.ศ. 2561/2562 มีปริมาณน้ำท่า โดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปีรวม 197,320.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 14.22 จาก พ.ศ. 2560/2561 ที่มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีรวม 230,041.76 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยภาคใต้มีปริมาณน้ำท่ามากที่สุด 63,682.63 ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีปริมาณ 42,989.80 35,715.50 32,834.91 และ 22,098.08 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ (กรมชลประทาน, 2563)

ปริมาณน้ำท่าในประเทศไทยจำแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2560/2561 และ พ.ศ. 2561/2562

หมายเหตุ: * ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ จากคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ
ที่มา: กรมชลประทาน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล